Spillereglene

For at nettverket skal fungere best mulig, har vi laget noen enkle spilleregler for aktiviteten i nettverket. Dersom du som medlem opplever at disse er mangelfulle eller at de ikke etterfølges, ber styret om å bli underrettet om ditt syn eller din opplevelse.

Spillereglene i nettverket

Kommunikasjonsregler

— Kommunikasjonen foregår primært via e-post.
— Medlemmer som ikke har e-post oppfordres til å skaffe seg en e-postadresse. Styret i HALDis bistår med hjelp til dette. Hvis dette ikke er mulig, kan medlemmet gjøre avtale med andre medlemmer om å bli informert (få utskrift av e-post) eller inngå egen avtale med styret.
— Når hjemmesiden kommer på lufta, er dét den viktigste informasjonskanalen og medlemmene må selv sørge for å holde seg oppdatert.
— Medlemmene oppfordres til melde saker inn til styret.
— Styret skriver referater fra sine møter og sender ut til medlemmene / legger referatene ut på passordbeskyttet område på hjemmesiden.
— Hvis problemer oppstår, tas problemet direkte opp med angjeldende person/styret.
— Alt som skjer i nettverkets navn skal være partipolitisk uavhengig.
— Dersom det dukker opp saker som det er viktig for HALDis å ha et offentlig synspunkt på, må dette være saker som samsvarer med HALDis sitt formål. Synspunktet utformes etter en demokratisk prosess i nettverket.

Bruken av mailinglista

— Alle medlemmene kan bruke den.
— Det skal alltid stå HALDis først i emnefeltet ved utsendelser etterfulgt av hva det dreier seg om.
— Mailinglista brukes bl.a. til å sende ut referater fra møter og arrangementer, melde saker inn til styret, sende ut info om forskjellige arrangementer i nettverket, sende ut forespørsler til nettverket, samt info som gagner nettverket.
— Hver enkelt som bruker mailinglista må selv gjøre en vurdering av det som sendes ut og stå inne for det / ha et eiendomsforhold til det
— Det er kun medlemmene som kan benytte mailinglista til å bekjentgjøre sine aktiviteter eller produkter.
— Ingen i nettverket har lov til å gi mailinglista til noen utenfor nettverket.
— Dersom bruken av lista ”sklir ut” / misbrukes, bør styret stramme inn evt. revurdere gjeldende regler og forslå nye til neste årsmøte.
— Hvis mailinglista brukes til å formidle informasjon fra/forespørsler for eksterne, skal dette først forelegges styret for å sikre at det er relevant i forhold til nettverkets formål.
— Medlemmer som slutter, må levere til styret en skriftlig erklæring som sier at de har slettet e-postadressene til medlemmene fra sin PC.

Regler for etablering og bruk av kompetansebasen

— Medlemmene fyller ut et interesse- og kompetanseskjema som styret utarbeider. Det enkelte medlem bestemmer selv hvilken kompetanse og interesser som skal bekjentgjøres for nettverket.
— Kompetansen som registreres kan være formell (utdanning) og uformell (kompetanse ervervet på grunnlag av interesser og erfaring gjennom arbeid og fritid – for eksempel styreverv, hobbyer, kurs og lignende)
— Kompetanse-/interessebasen er en passordbeskyttet INTERN database. d.v.s. at kún medlemmer skal ha tilgang til databasen.
— Alle medlemmene må behandle opplysningene i databasen med diskresjon.
— Hvis eksterne henvender seg til HALDIS for å få for eksempel kandidater til styreverv, må styret/medlemmet først ta kontakt med de aktuelle kvinnene for å sjekke om de er interessert, og kun gi ut identitetsinformasjon dersom kvinnene samtykker.
— Det er opp til den enkelte å vurdere prisen på sin kompetanse i forhold til det forespurte oppdraget.

Forholdet til økonomi

— HALDis kan være medarrangør og på den måten dele utgiftene ved et eventuelt underskudd. HALDis kan ikke sponse andre arrangementer.
— Det skal alltid anvendes nøkternhet og lavrisikoprofil i økonomiske saker.
— Nettverkets medlemmer kan ikke ta avgjørelser som kan medføre økonomisk risiko uten at styret er involvert.
— Arrangementer i regi av HALDis med en økonomisk risiko skal legges fram for styret for godkjenning. Dette gjøres på grunnlag av en konseptbeskrivelse med budsjett laget av undergruppen/
interessegruppen.

Kommende aktiviteter

Ingen hendelser